Geen producten (0)
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
 
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen www.bioethanol24.nl en een Wederpartij waarop www.bioethanol24.nldeze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Onder wederpartij wordt verstaan "de Consument"
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden "naar de geest"van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • www.bioethanol24.nl is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaan is door ondeskundig gebruik van onze producten.
 • Alle getoonde prijzen zijn Inclusief 21% BTW.
 • Afname van producten geschieden via de site www.bioethanol24.nl
 • Kosten van niet geaccepteerde zendingen komen voor kosten van de besteller.
 • Prijswijzigingen, zet- of drukfouten zijn voorbehouden.
 • www.bioethanol24.nl behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder aankondiging tussentijds te wijzigen.
 • Aan de getoonde prijzen en informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Grafische afbeeldingen en informatie op deze website in welke vorm dan ook, mogen niet worden gebruikt, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Snelle levering: Bestellingen die tijdens werkdagen voor 11.00 uur bij ons binnen zijn, worden zsm verstuurd.
 • Desondanks kan www.bioethanol24.nl niet verantwoordelijk gesteld worden voor te late of vertraagde leveringen.
 • Alle bestellingen worden verzonden onder vooruitbetaling dan wel betalingen verricht via onze IDEAL - PAYPALL betaal module.
 • Indien bestellingen door nalatigheid van de ontvanger niet afgeleverd kunnen worden, worden de kosten die daaraan verbonden zijn in rekening gebracht bij de consument.
 • Eventuele aanbiedingen zijn uitsluitend geldig voor de periode die vermeld staat.
 • Onze producten worden op onze website aangeboden zolang de voorraad strekt.
 • www.bioethanol24.nl doet haar best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zijn.
 • Het kan echter gebeuren dat een artikel niet op voorraad is; in dat geval informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u uiteraard beslissen uw bestelling kosteloos te annuleren.
 • In geen geval kan www.bioethanol24.nl aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, die ontstaat door het niet voorradig zijn van een product.
 • Het gebruiken van onze Bioethanol geschied geheel voor eigen risico, u dient altijd de voorschriften van de door uw gebruikte haard op te volgen.
 • Alle door www.bioethanol24.nl in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van www.bioethanol24.nl totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met www.bioethanol24.nlgesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 1 - Herroepingsrecht

 1. De klant kan een overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Bioethanol24.nl mag de klant vragen naar de reden van herroeping
 2. De hierboven genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de klantin eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Bioethanol24.nl mag, mits hij de klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

  Artikel 2- Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan als hierboven.

  Artikel 3 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en de kosten daarvan

 1. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan Bioethanol24.nl. Dit modelformulier wordt op verzoek van de klant per mail toegestuurd.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij dit aan Bioethanol24.nl.
 3. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de Bioethanol24.nl verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 5. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

  Artikel 4 - Verplichtingen Bioethanol24.nl

 1. Bioethanol24.nl zal na de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze een ontvangstbevestiging sturen per mail.
 2. Bioethanol24.nl vergoedt het aankoopbedrag van de klant, zonder leveringskosten door Bioethanol24.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant hem de herroeping meldt. Tenzij Bioethanol24.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Bioethanol24.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. 
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Bioethanol24.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet te betalen.

 Artikel 5 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Uitgesloten van de retourprocedure zijn geopende flessen en Jerrycans bioethanol. 

Op al onze leveringen en transacties zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder inschrijfnummer 65227352 BTW nr. : NL 165254804B02
Bioethanol24.nl is Onderdeel van Movingfire.nl & More Than Fire.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.